Martin Mrázko,sp. zn. 7K/202/2005

Podmienky speňaženia v konkurznej veci úpadcu Martin Mrázko, bytom Košická Polianka 119, IČO: 17 255 597: JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov, tel.: 0908 313 992, e-mail: pravneporadenstvo@gmail.com ako správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Mrázko, nar. 1961, bytom Košická Polianka 119, IČO: 17 255 597, vec vedená Krajským súdom v Košiciach pod sp. zn. 7K/202/2005 týmto v súlade so schváleným plánom speňaženia vyhlasujem verejné ponukové konanie, t.j. speňaženie mimo dražby podľa § 27 ods. 1, ods. 10, písm. c/ Zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov ako súbor nasledovný majetok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce Košická Polianka, pričom ide o nehnuteľnosti – parcely registra „E“, evidované na mape určeného operátu: - pozemok parcelné číslo 608, orná pôda o výmere 533 m2, nachádzajúci sa na LV č. 480, pre okres Košice- okolie, obec Košická Polianka, katastrálne územie Košická Polianka, spoluvlastnícky podiel úpadcu pod B1: 1/1 - pozemok parcelné číslo 790, orná pôda o výmere 3.280 m2, nachádzajúci sa na LV č. 480, pre okres Košice- okolie, obec Košická Polianka, katastrálne územie Košická Polianka, spoluvlastnícky podiel úpadcu pod B1: 1/1 Podmienky speňaženia: Rozhodujúca je najvyššia ponúknutá cena s právom správcu odmietnuť neprimerane nízke ceny. Ponuku je potrebné doručiť do podateľne Krajského súdu Košice, Štúrova 29, 041 10 Košice do 31.08.2021 v zalepenej obálke s označením 7K/202/2005 KONKURZ – NEOTVÁRAŤ! Ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko alebo názor (obchodné meno), sídlo, IČO právnickej osoby, ktorá ponuku podáva s uvedením ponúkanej kúpnej ceny za obe parcely spolu. Právnické osoby sú k ponuke povinné doložiť aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Kúpna cena bude zaplatená pred podaním návrhu na vklad s tým, že správne poplatky spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva hradí v plnom rozsahu kupujúci.


Dátum 16. 7. 2021