Dundeková Janka

Číslo OV: 222/2021 zo dňa 19.11.2021
Typ dokumentu: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Značka dokumentu: X070886
Subjekt: Dundeková Janka

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=3080302


Dátum 23. 11. 2021